Tombolareglement “Côte d’Or Goldenticket”

Organisator: De tombola (hieronder de “tombola” genoemd) die wordt aangeboden door Mondelez Belgium BV (hierna Mondelez genoemd), waarvan de maatschappelijke zetel zich bevindt te Stationsstraat 100, 2800 Mechelen, België, ingeschreven met BTW-nummer BE 0821.674.726, is georganiseerd door de vereniging zonder winstoogmerk Special Olympics Belgium – SOB (hieronder de “Organisator” genoemd) op basis van het K.B. nr 4210027 van 15 mei 2022.

1. Voorwaarden tot deelname: Kan deelnemen aan de tombola, elke volwassen inwoner van België. Deelnemers die niet in België wonen of minderjarigen mogen niet deelnemen. De Organisator behoudt zich het recht om op ieder ogenblik en meer bepaald bij toekenning van de prijzen een identificatiebewijs te vragen. Personeelsleden van Mondelez en Amphion die betrokken zijn bij de opzet van deze tombola en hun familieleden (tot in de 3e graad) mogen niet deelnemen aan deze tombola. Aan de tomboladeelname is een aankoopverplichting gebonden die verder beschreven wordt in punt drie “Tomboladeelname”.

2. Reglement: Het Tombolareglement voor de “Côte d’Or Goldenticket” is beschikbaar, ofwel op de website www.côtedor.be/goldenticket ofwel ter plaatse bij Mondelez Belgium, Stationsstraat 100, 2800 Mechelen, België. Deelname aan de tombola houdt de aanvaarding van het reglement in, zonder enig voorbehoud.

3. Tomboladeelname: Iedereen die voldoet aan de bovengenoemde voorwaarden tot deelname kan deelnemen aan de “Côte d’Or Goldenticket” tombola. Aan de tomboladeelname is een aankoopverplichting gebonden. Om kans te kunnen maken op de prijzen dienen de deelnemers een van de volgende producten te kopen:

 • Chokotoff Puur 500g & 1kg
 • Deelnemende Côte d’Or Chocolade Repen
 • Deelnemende Côte d’Or L’Original & Praliné Tabletten
 • Deelnemende Melk, Puur & Double lait Mignonnettes

4. Duur van de tombola: Van 1 maart tot 30 september 2023, worden 140 Golden tickets in 140 deelnemende verpakkingen ingevoegd, verdeeld onder toezicht van een gerechtsdeurwaarder over Côte d’Or deelnemende producten en winkels op Belgisch grondgebied.
De deelnemer die een Golden ticket in zijn verpakking vindt, ontdekt de gewonnen prijs en een unieke QR-code onder de kraszone op de achterkant van zijn Golden ticket. Om zijn prijs te valideren, moet hij zijn QR-code scannen of vóór 31 december 2023 om middernacht surfen op de website www.côtedor.be/goldenticket. De winnaar moet zijn Golden ticket behouden om zijn prijs te ontvangen.

5. Prijzen: Er zijn 140 prijzen te winnen.

 • 3x een KWANGA Safari reis naar Kenia voor twee personen, uit te voeren tussen 01 januari 2024 en 7 juni 2024 (m.u.v. paasvakantie) of tussen 01 oktober 2024 en 15 december 2024 (m.u.v. kerstvakantie).
 • 50x een Chocolate Dream Day voor 4 personen, bestaande uit een welkomstdrankje, een bezoek aan het Côte d'Or Museum met een chocoladeworkshop, een diner (Octave) en een Goodiebag.
 • 87x een V.I.P. Red Devils experience voor 2 personen, bestaande uit een ticket voor een thuiswedstrijd van de Rode Duivels en een gesigneerd T-shirt.
  De gedetailleerde prijsbeschrijving is beschikbaar op de website.

6. Selectie winnaars: De winnaars van deze tombola worden bepaald op basis van toeval bij het aankopen van een van de deelnemende producten. Wordt aangeduid als winnaar, diegene die, voor 31 december 2023 op 24:00 uur, zijn Golden ticket, gevonden in een van de deelnemende verpakkingen valideert door zijn QR-code te scannen of via de website www.côtedor.be/goldenticket.

7. Toekenning prijzen: Er wordt slechts één prijs uitgereikt per gezin. De prijzen kunnen in geen geval geruild worden tegen een geldbedrag. Prijzen die voor 31 december 2023 op 24:00 uur niet geclaimd worden, zijn definitief verloren en hun overeenkomstige unieke code wordt ongeldig verklaard.

8. Communicatie: Voor vragen kunnen de deelnemers steeds contact opnemen met de klantendienst van Mondelez die zal trachten hun vragen te beantwoorden of hen door te verwijzen naar de betreffende instanties.

9. Privacy: De persoonsgegevens van de winnaars (naam, voornaam, geboortedatum, adres en email-adres) worden gedurende drie maanden bijgehouden. Mondelez is de verwerkingsverantwoordelijke. Dit betekent dat Mondelez het doel en de middelen voor de verwerking van uw persoonsgegevens vaststelt. Deze persoonsgegevens worden verzameld voor volgende doeleinden:

 • om de behandeling en de opvolging van de tombola te verzekeren, inclusief ter preventie en controle van eventuele fraude, evenals de wettelijke doorgifte van de lijst van winnaars aan de Nationale Loterij krachtens de voorwaarden van het K.B. van de tombolatoelating;
 • ter controle van de identiteitsgegevens van de winnaars;
 • om na te gaan of de winnaars voldoen aan de deelnemingsvoorwaarden, waaronder de leeftijdsvoorwaarden.

Zoals voorzien in de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) ook GDPR (General Data Protection Regulation) genaamd, beschikken de deelnemers over het recht om zich gratis te verzetten tegen de behandeling van hun gegevens. De privacypolitiek van Mondelez met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens kunt u terugvinden op de website van Côte D’Or of via volgende link: https://eu.mondelezinternational.com/privacynotice?sc_lang=nl-nl&siteId=uyS7x0BV%2bY1XWhEoJeZSWq1vbvLHoYHe.

De winnaars geven expliciet hun goedkeuring voor het gebruik van hun persoonsgegevens voor bovenstaand vermelde doeleinden. Ze zijn vrij om hun toestemming op elk moment in te trekken.

Een winnaar heeft het recht om de beperking van de verwerking van zijn persoonsgegevens te verkrijgen indien één van de volgende elementen van toepassing is:

 • hij betwist de juistheid van die persoonsgegevens: het gebruik ervan wordt beperkt gedurende een periode die Mondelez in staat stelt de juistheid van de gegevens te controleren;
 • de verwerking van zijn persoonsgegevens is onrechtmatig: in plaats van het wissen van zijn gegevens, verzoekt hij om beperking van het gebruik ervan;
 • Mondelez heeft zijn gegevens niet meer nodig voor de oorspronkelijke verwerkingsdoeleinden, maar hij heeft ze nodig voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering;
 • in plaats van het wissen van zijn gegevens, wordt het gebruik ervan beperkt voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van de rechtsvordering. Zolang er nog geen beslissing is genomen over de uitoefening van zijn recht op bezwaar tegen de verwerking, verzoekt hij om het gebruik van zijn persoonsgegevens te beperken.

Deelnemers kunnen de klantendienst van Mondelez contacteren in verband met dit privacybeleid (bijvoorbeeld om hun privacy-instellingen aan te passen). Dat kan onder andere schriftelijk, telefonisch of via e-mail. Het online contactformulier en telefoonnummer van de klantendienst zijn te vinden via de volgende link: https://contactus.mdlzapps.com/form?siteId=lWZKqrjVsNR2D5%2fkpCCTANn39%2fNQjcwK

10. Annulatie of uitstel van de tombola: Mondelez en de Organisator behouden zich het recht de tombola op te schorten, te annuleren, uit te stellen, in te korten, te verlengen of te onderbreken in geval van overmacht door een event met een uitzonderlijk karakter of door omstandigheden van een uitzonderlijke aard die de onderbreking van de tombola wenselijk of noodzakelijk maken. Typ-, spel- of drukfouten en dergelijke kunnen in geen geval worden gebruikt als basis voor een klacht jegens Mondelez.
Dit reglement geldt als enige bron betreffende de tombolaregels van de “Côte d’Or Goldenticket” tombola. De Organisator en Mondelez behouden zich het recht voor om dit reglement geheel of gedeeltelijk te wijzigen en kunnen niet verantwoordelijk worden gehouden voor de invloed die bepaalde van hun beslissingen kunnen hebben op het verloop van de tombola of de situatie van de deelnemers.

11. Fraude: Iedere fraude, poging tot fraude en niet naleven van het reglement brengt de uitsluiting van de deelnemer uit de tombola met zich mee. De Organisator en Mondelez behouden zich eveneens het recht voor iedere persoon, die deelneemt aan de tombola, te elimineren die verdacht wordt van vals spelen in welke manier dan ook. Er kan geen enkele betwisting ingebracht worden tegen deze zaak, noch een vergoeding geëist worden. De Organisator en Mondelez behouden zich ook het recht om fraudeurs indien nodig gerechtelijk te vervolgen.

12. Inwilliging: Het deelnemen aan deze tombola brengt de aanvaarding met zich mee van alle punten van het reglement alsook alle beslissingen die de Organisator en Mondelez verplicht zijn te nemen gedurende het verloop of op het einde van de tombola.

13. Beperking van aansprakelijkheid: Organisator en Mondelez kunnen niet verantwoordelijk worden gehouden voor eisen of schadevergoedingen die rechtstreeks of onrechtstreeks voortkomen uit het toekennen of niet toekennen van een prijs, noch van een defect of niet presterend karakter van een prijs.

In het geval van uitdrukkelijke afstand van de prijs door de winnaar, zal deze prijs teruggegeven worden aan de Organisator en/of Mondelez en kan deze worden gebruikt voor een volgende actie, als de aard van de prijs dit toelaat en zonder enige aansprakelijkheid vanwege de Organisator en Mondelez

De tombola kan mogelijks worden beïnvloed door verplichte inspanningen om de verspreiding van COVID-19 tegen te gaan. De Organisator en Mondelez behouden zich daarom het recht voor om

 • de tombola gedeeltelijk of volledig uit te stellen / te annuleren
 • vervanging of annulering van een bepaalde prijs indien de Organisator en/of Mondelez dit nodig acht vanwege beperkingen opgelegd door (lokale) autoriteiten of een vereiste met betrekking tot COVID-19.